Algemene Voorwaarden voor consumenten

Artikel 1 informatie over ons
Wij zijn IJscadeau B.V. Je kunt ons als volgt bereiken:


Bereikbaarheid:
van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur 

Telefonisch:
010 – 204 3024

Mailen: 
info@ijskadokaart.nl

Schrijven: 
Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland

Bekijken:
www.ijskadokaart.nl

Ons Kamer van Koophandel nummer is 24438128.

Artikel 2 definities

Acceptanten:

de contractuele wederpartijen van IJscadeau B.V. die de IJskadokaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende IJskadokaart is geladen. De Acceptanten staan op www.ijskadokaart.nl genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen;

IJskadokaart:
de kadokaart die uitgegeven wordt door IJscadeau B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de kadokaart staat vermeld te besteden bij de Acceptanten; 

Consument:
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; 

Houder: 

een Consument die tevens houder is van een IJskadokaart. 

Artikel 3 toepasselijkheid 

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IJscadeau B.V. betreffende de IJscadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en IJscadeau B.V. betreffende de IJskadokaart. 

3.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden door ontvangst van de IJskadokaart, op welke IJskadokaart naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen 

3.3 De Consument kan de algemene voorwaarden raadplegen op www.ijskadokaart.nl waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op iedere IJskadokaart. 

3.4 De algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 4 ontvangst en gebruik 

4.1 De IJskadokaarten worden door IJscadeau B.V. in de markt gebracht in samenwerking met organisaties en bedrijven die de IJskadokaarten gebruiken als incentive. 

4.2 Elke IJskadokaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een IJskadokaart geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de IJskadokaart. De IJskadokaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.3 Onmiddellijk na het moment dat de IJskadokaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en IJscadeau B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.4 De IJskadokaarten zijn niet verhandelbaar.

Artikel 5 geldigheid

5.1 Iedere IJskadokaart is vanaf de dag van activatie 2 jaar geldig tenzij anders vermeld. Op www.ijskadokaart.nl is de geldigheidstermijn van de IJskadokaart te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de IJskadokaart niet meer te verzilveren. IJscadeau B.V. behoudt zich het recht voor om de verlopen IJskadokaart te blokkeren.

Artikel 6 prijzen en retour

6.1 De prijs op de IJskadokaart is in euro’s en geeft uitsluitend recht op het (bij een acceptant) vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat.

6.2 De IJskadokaart kan niet in delen worden verzilverd (zie artikel 4.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de IJskadokaart staat, dient de Houder het overige verschuldigde bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

6.3 IJscadeau B.V. neemt geen IJskadokaarten retour.

6.4 Het is niet mogelijk om een IJskadokaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 7 verlies

7.1 De Houder dient de IJskadokaart zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging van de IJskadokaart waardoor deze naar mening van IJscadeau B.V. niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan woren gebruikt, dan wel bij of ongeautoriseerd gebruik van een IJskadokaart, is IJscadeau B.V. niet aansprakelijk. IJscadeau B.V. zal geen nieuwe IJskadokaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte IJskadokaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1 IJscadeau B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet-nakoming van de algemene voorwaarden door IJscadeau B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 IJscadeau B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot de ijsproducten die de Acceptant levert voor de verzilverde IJskadokaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 4.4).

8.3 Niet tegenstaande artikel 10.1 aanvaardt IJscadeau B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de IJskadokaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de IJskadokaart.

8.4 IJscadeau B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de IJskadokaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 IJscadeau B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een IJskadokaart en/of op de www.ijskadokaart.nl en/of technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 IJscadeau B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens IJscadeau B.V. via www.ijskadokaart.nl.

8.7 www.ijskadokaart.nl kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. IJscadeau B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 IJscadeau B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

8.9 De maximale aansprakelijkheid van IJscadeau B.V. is het bedrag dat de Consument voor de IJskadokaart in het onderhavige geval heeft betaald.

Artikel 9 overmacht

9.1 In het geval van overmacht heeft IJscadeau B.V. het recht om het kunnen gebruiken van de IJskadokaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan IJscadeau B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 fraude

10.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft IJscadeau B.V. het recht om naar eigen keuze de koop van de IJskadokaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de IJskadokaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan IJscadeau B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. 

Artikel 11 copyright

11.1 Alle rechten zijn voorbehouden aan IJscadeau B.V. Niets van www.ijskadokaart.nl mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van IJscadeau B.V. 

Artikel 12 overig

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 IJscadeau B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op deze pagina. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

©2022, IJscadeau B.V. All rights reserved.